אלימות במשפחה

9835451_sצו הגנה בשל אלימות במשפחה

צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א – 1991, הנו צו משפטי הקובע את המותר והאסור בין אנשים כגון: צו המורה על שמירת מרחק מאדם המחזיק בצו, מביתו או ממקום עבודתו. צו המרחיק אדם מביתו או מרחיקו מילדיו, צו הקובע להפסיק התעללות, צו המונע שימוש מנכס השייך לבן משפחה אף אם למי שניתן כנגדו הצו יש זכות בנכס והנו מענה לאירוע אלימות או התנהגות המהווה גופנית ממשית כלפי בן משפחה (על פי הקריטריונים הקבועים בסעיף 1 לחוק). * צו הגנה יכול ויינתן אף כנגד קטין.

בית המשפט הדן בבקשה לצו הגנה רשאי אף לתת צו למניעת הטרדה מאיימת שהנו צו מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב – 2001. מטרת חוק זה היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו. סעיף 2 לחוק קובע הטרדה מאיימת כלפי אדם יכול שתהא, בין השאר, באחד מאלה: בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת; בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו; ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר; בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו.

לרב, צו הגנה ניתן לבקשת המבקש במעמד צד אחד כאשר בית המשפט מחויב לקבוע דיון במעמד הצדדים בתוך 7 ימים ממתן הצו. צו הגנה ככל סעד זמני נכנס לתוקפו מייד עם נתינתו. פועל יוצא, כי בזמן זה שבין מתן הצו עד לדיון במעמד הצדדים סביר כי יורחק מביתו מי שכנגדו ניתן הצו ולכך יש השלכות רבות על החרפת הסכסוך במקרה של גירושין. לכך חשיבות רבה בצורך לקבלת ייעוץ משפטי מיידי טרם פנייה בבקשה למתן צו הגנה או מנגד מייד עם קבלת הצו כנגד מי שנגדו הוצא וזאת, על מנת לבחון את ההשלכות כמו גם את הצורך לנקיטת הליכים משפטיים רחבים יותר.

עו"ד שירה טולדנו משרד מייצגת הן את מי שזקוק לצו הגנה והן את מי שניתן כנגדו צו הגנה.