צוואות וירושות

21492121_sצוואה – חוק הירושה תשכ"ה – 1965, קובע מי הם יורשיו של אדם ומה חלקו בעיזבונו של אדם. עוד קובע החוק מהם סוגי הצוואות שניתן לערוך.

אדם הרוצה כי לאחר מותו יחולק עיזבונו באופן שונה מהוראות חוק הירושה, או להתנות על זכותו של מי מיורשיו על פי דין לרשת אותו, או שמעוניין להתנות את הזכות לרשת בקיומם של תנאים וכו', מומלץ לו לערוך צוואה ובמסגרתה לקבוע הוראות בקשר לרכושו ולזהות יורשיו מכוח הצוואה.

במסגרת צוואה ניתן לקבוע תניות לגבי הזכאות לרשת, הוראות ליורשים וכן מה קורה במקרה של מות יורש לפני המוריש או במות יורש אחר יורש.

צוואתו של אדם נכנסת לתוקפה רק לאחר מותו כאשר כדי להוציאה לפועל, נדרש קודם לפנות לרשם הירושה בבקשה לצו קיום צוואה. בעת ההיא, ככל שלמי מהיורשים יש ספק בקשר לתקפותה או לכשרות המצווה בעת עריכת הצוואה עליו לעורר את השאלות במסגרת הליך שנקרא 'התנגדות'.

צוואה הינה מסמך משפטי אשר יש לו השלכות על כלל היורשים ועל מנת להימנע מאפשרות כי מי מהיורשים על פי דין יתנגד בעתיד לקיומה של הצוואה, קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי והבנת מטרות הצוואה, אשר יקבלו ביטוי בניסוח נכון במטרה למנוע כל אפשרות לפסילתה ולא פחות חשוב מכך, למנוע סכסוך בין היורשים.